வாழ்வியல் உண்மைகள் ஆயிரம்

வாழ்வியல் உண்மைகள் ஆயிரம் 11-20

மெய் சிலிர்க்க வைக்கும் அறிவுரைகள், பழந்தமிழ் இலக்கியங்களின் தொகுப்பாக, வாழ்வியல் உண்மைகள் ஆயிரம் நூலிலிருந்து… இந்தச் சிறந்த மேற்கோள்களைப் பார்த்து, படித்து, உணர்ந்து, பகிர்ந்து பயன் பெறுங்கள்.

11. வாழ்க்கைத் துணை என்றும் ஒருவரே.
12. காற்று, உணவு, மொழி முதலியவற்றில் தூய்மை பேணுவீர்.
13. சுற்றுப்புறத் தூய்மையே நலவாழ்விற்கு அடிப்படை.
14. உண்மை பேசி உள்ளத்தைத் தூய்மை ஆக்குவீர்.
15. அன்பே வாழ்வின் அடிப்படை.
16. அருள் வாழ்வே அறவாழ்வு.
17. நல்லது செய்யாவிட்டாலும் தீயது செய்யாதே.
18. சான்றோன் ஆக்குதல் பெற்றோர் கடமை.
19. நல்லொழுக்கம் தருதல் ஆளுவோர் கடமை.
20. செல்வம் அழியும் ; அறிவு அழியாது.
வாழ்க்கைத் துணை என்றும் ஒருவரே.
வாழ்க்கைத் துணை என்றும் ஒருவரே.
காற்று, உணவு, மொழி முதலியவற்றில் தூய்மை பேணுவீர்.
காற்று, உணவு, மொழி முதலியவற்றில் தூய்மை பேணுவீர்.
சுற்றுப்புறத் தூய்மையே நலவாழ்விற்கு அடிப்படை.
சுற்றுப்புறத் தூய்மையே நலவாழ்விற்கு அடிப்படை.
உண்மை பேசி உள்ளத்தைத் தூய்மை ஆக்குவீர்.
உண்மை பேசி உள்ளத்தைத் தூய்மை ஆக்குவீர்.
அன்பே வாழ்வின் அடிப்படை.
அன்பே வாழ்வின் அடிப்படை.
அருள் வாழ்வே அறவாழ்வு.
நல்லது செய்யாவிட்டாலும் தீயது செய்யாதே.
நல்லது செய்யாவிட்டாலும் தீயது செய்யாதே.
சான்றோன் ஆக்குதல் பெற்றோர் கடமை.
சான்றோன் ஆக்குதல் பெற்றோர் கடமை.
நல்லொழுக்கம் தருதல் ஆளுவோர் கடமை.
நல்லொழுக்கம் தருதல் ஆளுவோர் கடமை.
செல்வம் அழியும் ; அறிவு அழியாது.
செல்வம் அழியும் ; அறிவு அழியாது.
வாழ்வியல் உண்மைகள் ஆயிரம் 11-20

Leave a Comment

Your email address will not be published.